Privacy & Cookiebeleid

PRIVACY- EN COOKIEBELEID KOMPAS BLEND B.V.

INLEIDING

Dit Privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Kompas Blend B.V. (KVK nummer: 84453923), hierna te noemen: ‘Kompas Blend’. Gevestigd aan de Nijverheidsweg 18, 2031 CP Haarlem, kantoorhoudende te Maliesingel 38, 3581 BK Utrecht.

Voor meer contactinformatie zie het overzicht onderaan dit document.

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Kompas Blend, informatie, waaronder persoonsgegevens, van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het maken van een account of het aangaan van een abonnement op één van onze websites of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.

We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen, namelijk om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertentieruimte die wij aanbieden aan adverteerders zo goed mogelijk te verkopen.

In dit privacy statement leest u onder andere hoe wij omgaan met de betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

 HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent nooit verplicht om uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u één van onze websites bezoekt. U hebt ten alle tijden zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet.

Echter, om gebruik te maken van een abonnement of account op één van onze websites is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR KOMPAS BLEND

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens alleen verwerkt worden wanneer daar een geldige rechtsgrond voor is. Rechtsgronden waarop Kompas Blend uw persoonsgegevens kan verwerken zijn de volgende:

          Er is toestemming gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens: er is sprake van een rechtsgeldige toestemming, wanneer u in vrijheid, geïnformeerd en ondubbelzinnig aan ons kenbaar maakt dat u instemt met een specifieke verwerking door Kompas Blend, zoals wanneer u aangeeft akkoord te gaan met het verzamelen van cookies en andere informatie tijdens uw bezoek aan één van onze websites.

          Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: uw persoonsgegevens kunnen door Kompas Blend verwerkt worden, omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met Kompas Blend hebt of aangaat, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken van adres- of bankgegevens wanneer u een abonnement bij Mama Magazine heeft.

          Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen: in sommige gevallen moet Kompas Blend uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting die op Kompas Blend rust te voldoen. Een voorbeeld is het bewaren van bepaalde (betalings)gegevens op grond van fiscale wetgeving.  

          Het verwerken van de persoonsgegevens is noodzakelijk om een voor ons gerechtvaardigd belang te behartigen: Kompas Blend kan uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van Kompas Blend (of een derde) en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden.

          Het verwerken van de persoonsgegevens is noodzakelijk om de vitale belangen van personen te beschermen (medische gegevens bij een ongeval) of noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van het openbaar gezag. Hoewel het denkbaar is dat Kompas Blend in zeer uitzonderlijke gevallen op één van deze laatste twee rechtsgronden persoonsgegevens zal verwerken, ligt dit niet in de rede.

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van abonnees, klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij (kunnen) verwerken.

Manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen en welke (persoons)gegevens we daarbij verzamelen:

          Afname/levering van producten, zoals een abonnement bij Mama Magazine of een overeenkomst met Kompas Blend B.V.: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de overeenkomst), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de (automatische) betaling), en de informatie dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);

          Het aanmaken van een account op (één van) onze (mobiele) websites of in een app: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van een account aan ons verstrekt, zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam;

          Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en apps, zoals het inschrijven voor een nieuwsbrief per e-mail: hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt, zoals uw e-mailadres;

          Gebruik van onze (mobiele) websites en apps: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;

          Gebruik van onze apps: hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens).

De gegevens die wij verwerken lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd) en uw IP-adres (aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd (dit zijn derhalve geen persoonsgegevens). Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij persoonsgegevens behandelen.

FamilyBlend B.V. en Kompas Publishing B.V. zijn direct of indirect beiden 50% aandeelhouder in Kompas Blend B.V. en kunnen persoonsgegevens met elkaar uitwisselen, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van onze producten en diensten nog beter op uw interesses af kunnen stemmen.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN (PERSOONS)GEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

          voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

          om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;

          om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;

          als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;

          om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft.

          om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht, notificatie of andere elektronische boodschap toe te sturen;

          wij kunnen (NAW-)gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekendmaken van persoonsgegevens’);

          om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;

          om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;

          om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

In beginsel houden wij voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken een termijn aan van twee jaar na einde van de klantrelatie. Ontvangt u bijvoorbeeld e-mails met acties en aanbieding van producten en diensten omdat u klant bent (geweest), dan blijft u deze ontvangen uiterlijk tot twee jaar na beëindiging van het abonnement. Ontvangt u e-mails met acties en aanbiedingen van producten en diensten omdat u zich hiervoor hebt aangemeld, dan blijft u deze ontvangen totdat u zich hiervoor afmeld.

Transactie gegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard.

In het algemeen bewaren wij uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

MARKETING

We kunnen u interessante aanbiedingen doen per e-mail.

Acties en aanbiedingen per e-mail voor onze eigen producten en diensten ontvangt u als klant tot 2 jaar nadat u klant bij ons geweest bent, indien u daar geen bezwaar tegen gemaakt hebt (bij het aangaan van de klantrelatie of op enig moment daarna), of wanneer u zich daar actief voor aangemeld hebt. Aanbiedingen per e-mail namens derden ontvangt u alleen indien u zich daar actief voor aangemeld hebt. In alle gevallen kunt u te allen tijde aangeven deze niet (meer) te willen ontvangen via een afmeldlink in iedere e-mail die u ontvangt.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Alleen als u ons daarvoor rechtsgeldige toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit Kompas Blend.

Ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte kunnen wij derden (adverteerders) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de segmenten waarin wij bezoekers hebben ingedeeld (op basis van de door ons verzamelde persoonsgegevens). Zo kan een adverteerder bijvoorbeeld aangeven dat zijn shampoo advertentie alleen moet worden getoond aan vrouwen in de leeftijdscategorie 20-35 jaar. De adverteerder kan zo –zonder dat hij de gegevens zelf daadwerkelijk ontvangt– gericht adverteren. Overigens wordt het adverteerder hierbij ook contractueel verboden de gegevens (in)direct te verzamelen.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons handelen. Uw persoonsgegevens zullen door verwerkers alleen worden gebruikt voor

het uitvoeren van die specifieke opdracht. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

ACCOUNT

Daar waar wij op onze websites functionaliteiten aanbieden waarvoor het gebruik van een account/inlog noodzakelijk is zijn hier omschreven afspraken van toepassing. Met een account proberen wij het inloggen op onze digitale diensten nog gemakkelijker te maken. Zo kunt u met één inlog en wachtwoord mogelijk op meerdere van onze digitale diensten inloggen en hoeft u zodoende niet meer voor elke dienst een nieuwe inlognaam en wachtwoord te bedenken en te onthouden. Wij beogen hiermee het gebruik van onze diensten verder te vergemakkelijken. Daarnaast is het voor u als gebruiker daarmee ook veel duidelijker welke gegevens tussen onze verschillende diensten worden gedeeld en gebruikt. Overigens is het niet verplicht overal hetzelfde account te gebruiken, u mag ook per dienst een apart account aanmaken als u dat om welke reden dan ook liever hebt.

Het gebruik van één account maakt het voor ons mogelijk om onze producten en diensten nóg beter af te stemmen op uw behoeftes en interesses. Overal hetzelfde account stelt ons in de gelegenheid uw gebruik van onze producten en diensten (beter) bij te houden. Zowel over verschillende diensten als over verschillende apparaten. Hierbij zullen wij gekoppeld aan uw account gegevens over uw interesses en voorkeuren vastleggen (profiel). 

Het account stelt ons daarnaast in de gelegenheid om (op het moment dat u zowel op uw mobiel en/of tablet als op uw computer inlogt met hetzelfde account) om uw mobiel/tablet en desktop aan één gebruiker toe te wijzen. Wij kunnen in dat geval de eventuele cookie die wij op uw mobiel gebruiken koppelen aan de cookie die wij op desktop gebruiken om uw gebruik van onze website(s) bij te houden. Dit maakt het mogelijk voorkeuren ingesteld op uw computer ook toe te passen op uw mobiel en bijvoorbeeld ook te voorkomen dat wij u een advertentie die u al meerdere keren voorbij hebt zien komen op uw computer, ook nog eens op uw mobiel tonen. Wilt u dat niet, dan kunt u op uw desktop of op uw mobiel/tablet (profiling-) cookies uitschakelen (klik daarvoor onderaan de pagina op ‘Cookie instellingen’).

Het is in principe voldoende om op één van beide apparaten deze cookies uit te schakelen, aangezien er dan op één van beide apparaten geen gegevens meer zijn om aan te koppelen. Deze (en andere) privacy instellingen kunt u ook rechtstreeks in uw account aanpassen.

Online houden we uw gebruik van onze online diensten bij door middel van (een) cookie(s). Ook hierbij geldt dat wij overal hetzelfde systeem hanteren.

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies op onze websites.

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

          om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;

          voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;

          (mits u daartoe toestemming hebt gegeven) om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

We kunnen de via cookies verzamelde surfgegevens uitwisselen binnen onze dochtervennootschappen en met adverteerders, zodat deze adverteerders de mogelijkheid hebben zowel op ons netwerk, als daarbuiten op websites van derden, hun advertenties relevanter te maken en beter af te stemmen op uw behoeften en interesses. Deze adverteerders kunnen deze persoonsgegevens alleen voor dat doel gebruiken en enkel voor de duur dat wij dat met hen zijn overeengekomen. Wij stellen deze gegevens alleen beschikbaar aan adverteerders als u akkoord bent gegaan met de plaatsing van cookies op onze websites en met de verwerking van gegevens voor de daarbij genoemde doeleinden door middel van cookies. Wilt u niet dat wij deze gegevens beschikbaar maken voor deze adverteerders, dan kunt u dit ieder moment aanpassen via de cookie instellingen.

Adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites eveneens cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hierbij geldt dat met deze partijen contractueel is vastgelegd (via onze advertentievoorwaarden) dat zij de gegevens verzameld aan de hand van cookies geplaatst via onze (mobiele) websites en apps uitsluitend mogen gebruiken voor zover dat ten behoeve van de afgenomen dienst noodzakelijk is. Met andere woorden, adverteerders mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken om het aantal keer dat de advertentie is vertoond te meten, te meten of op de advertenties wordt geklikt en of u als gebruiker na het zien van de advertentie later op de website van adverteerder een bestelling plaatst (zodat adverteerder op basis daarvan een (extra) vergoeding verschuldigd is aan de partij die de advertentie in opdracht van adverteerder heeft geplaatst).

COOKIE-INSTELLINGEN

U kunt te allen tijde zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) zult u daartoe uitgebreid over het gebruik van cookies worden geïnformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of (deels) te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen. Wilt u uw voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op onze websites wijzigen, dan kunt u de pagina waarop u uw instellingen kunt wijzigen altijd bereiken via de knop “Cookie instellingen” onderaan de pagina. Wilt u binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kunt u zich op policies.google.com/privacy afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die via onze websites advertenties presenteren.

LOCATIEGEGEVENS

Op het moment dat u het gebruik van uw locatie hebt ingeschakeld, stuurt ons advertentiesysteem de partijen die op dat moment een advertentie willen plaatsen deze locatie mee. De adverteerder kan aan de hand daarvan de advertentie afstemmen op uw locatie.

DOORGIFTE DERDE LANDEN

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, pseudonimisering van gegevens, anonimisering van gegevens, enzovoorts).

RECHTEN MET BETREKKING TOT INZAGE, WIJZIGING, OVERDRAAGBAARHEID, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN BEZWAAR TEGEN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS.

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw (persoons)gegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, raadpleegt u dan de FAQ’s op onze websites of neem contact met ons op (zie het contactgegevens overzicht onderaan dit document).

Op grond van de AVG hebt u als betrokkene bepaalde rechten jegens Kompas Blend als verwerkingsverantwoordelijke. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de desbetreffende klantenservice. Voordat wij uw verzoek waar mogelijk inwilligen, zullen wij u vragen om u te legitimeren aan de hand van uw geboortedatum of door in te loggen op uw account, om zeker te stellen dat het verzoek daadwerkelijk door u gedaan wordt.

Uw rechten op grond van de AVG:

          Recht op inzage: u heeft recht op kosteloze inzage in of en zo ja welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

          Recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.

          Recht op gegevenswissing: u hebt het recht om wissing van uw persoonsgegevens wanneer;

o   de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn;

o   u uw toestemming voor de verwerking intrekt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is);

o   u (gegrond) bezwaar maakt tegen de verwerking;

o   de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn;

o   dit op grond van een wettelijke bepaling vereist is of

o   de persoonsgegevens verzameld zijn in het kader van een zogenaamde dienst van de informatiemaatschappij.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke plicht voor Kompas Blend geldt om de gegevens te bewaren, wanneer de gegevens nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst met u of wanneer het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie in een concreet geval zwaarder zou moeten wegen.

          Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd).

          Recht op overdraagbaarheid van gegevens (“dataportabiliteit”): onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en (machine)leesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.

          Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. In dat geval zal een belangenafweging plaatsvinden met inachtneming van uw specifieke situatie.

KLACHTRECHT

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij Kompas Blend of bij de Nederlandse toezichthouder die belast is met de bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze websites, via een nieuwsbrief of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 01- 06 -2022.

CONTACTGEGEVENS KOMPAS BLEND B.V.

Titel

E-mailadres

Kompas Blend B.V.

redactie@mamamagazine.nl